NV LEVI heeft als maatschappelijke zetel Hovenierstraat 1, 9820 Merelbeke en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0452 425 816.

NV LEVI verklaart dat zij steeds de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit vanaf haar inwerkingtreding.

U kan iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van uw rechten richten aan: gdpr@levipartyrental.be.

Deze privacyverklaring legt uit welke informatie NV LEVI verzamelt en hoe ze deze gegevens gebruikt.

Deze verklaring is deel van onze verhuurovereenkomst en geldt voor alle klanten van NV LEVI.

1. Algemeen
 

NV LEVI erkent de bezorgdheid van onze klanten met betrekking tot de privacy. Dat is waarom wij te allen tijde persoonlijke gegevens strikt verwerken volgens dit privacy beleid en de geldende wettelijke bepalingen. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is NV LEVI.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
 

De persoonlijke gegevens die NV LEVI verzamelt zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.
Zo verzamelen wij volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, emailadres, adresgegevens, telefoonnummer
 • Kenmerken van de woning 
 • Locatiegegevens
 • Beeldopnamen op basis van de op ons terrein geïnstalleerde camerabewaking
 • Gegevens ivm beroep en betrekking van bepaalde contactpersonen bij de klant

3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken we die?
 

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens voor specifieke en rechtmatige doeleinden.

Zo verwerken wij persoonlijke gegevens om onze diensten correct te kunnen leveren, voor marketingdoeleinden en voor het beheer van klantenrelaties :

 • Beheer van levering van diensten en facturatie: wij verwerken persoonsgegevens teneinde de door uw gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die door u werd gevraagd.
 • Marketingdoeleinden: Wij kunnen uw emailadres en/of adres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en infomails, doch enkel en alleen indien u hiertoe uw expliciete, voorafgaande toestemming heeft gegeven.
 • Camerabewaking: teneinde de veiligheid te kunnen waarborgen en om de telling van het teruggebrachte materiaal mogelijk te maken zijn onze terreinen voorzien van camerabewaking. Wij baseren ons hierbij op de rechtsgrond van het gerechtvaardigde belang.

U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar u begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij u persoonsgegevens niet mogen verwerken.

Tevens kunnen wij te allen tijde vragen om op vrijwillige basis meer gegevens te verstrekken. 

Occasioneel kunnen wij u om feedback vragen over het gebruik of de services van onze website om zo de website verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren.

We kunnen uw communicatie gebruiken voor trainingsdoeleinden en kwaliteitscontrole.

4. E-mail en marketing berichten
 

We begrijpen dat niemand een inbox vol ongewenste e-mails wil. Daarom zullen wij u alleen e-mailen in het licht van bovenvermelde doelstellingen of u te informeren over wezenlijke wijzigingen in onze verhuurovereenkomst of privacyverklaring. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om u hieromtrent te mailen, zo dienen wij u tijdig te verwittigen aangaande de stand van zaken omtrent uw gevraagde dienst en willen wij steeds open communiceren met u omtrent onze werkwijze en algemene voorwaarden.

5. Vertrouwelijkheid en beveiliging
 

NV LEVI doet er alles aan om uw gegevens zo veilig mogelijk te verwerken.

NV LEVI doet uitsluitend een beroep op dienstverleners die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking voldoet aan de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Indien deze dienstverleners handelen als verwerkers, garandeert NV LEVI dat hiervoor de nodige verwerkingsovereenkomsten worden afgesloten en stellen wij alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen. 

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

In geen geval kan NV LEVI aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

NV LEVI zorgt er tevens voor dat haar werknemers enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken of indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.

6. Doorgifte aan derden
 

Met welke derden worden uw persoonsgegevens gedeeld en waarom?

a.    Intern:

NV LEVI staat ervoor in dat geen onbevoegden kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens en neemt hiertoe alle nodige interne en externe veiligheidsmaatregelen.  Bevoegd om kennis te nemen van uw persoonsgegevens zijn de directie en enkel voor zover dit tot zijn/haar takenpakket behoort, leden van het personeel.

b.     Extern:

De persoonsgegevens worden extern enkel overgemaakt aan hiertoe bevoegde personen in het licht van bovenvermelde doelstellingen.

Volgende dienstverleners van NV LEVI kunnen eventueel kennis krijgen van en overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van hun opdracht: boekhouder, accountant, advocaten, bankinstellingen, IT-leveranciers, externe consultants,….

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. 

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van NV LEVI waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien NV LEVI failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden door welke de bedrijfsactiviteiten van NV LEVI geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

7. Duur van de verwerking
 

NV LEVI zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring en met een maximumtermijn van 10 jaar na het einde van de afgesloten verhuurovereenkomst.

Na het verstrijken van de termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

8. Uw rechten
 

Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren via gdpr@levipartyrental.be.

Recht van toegang en rectificatie:

U heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te rectificeren.

 • Recht van verwijdering en beperking:

Tevens heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 

U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van bezwaar:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel ernstige en legitieme redenen op te geven.

 • Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

9. Wie contacteren in geval van vragen?
 

NV LEVI met maatschappelijke zetel te Hovenierstraat 1, 9820 Merelbeke en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0452 425 816 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

NV LEVI verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Klanten kunnen iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van hun rechten richten aan: gdpr@levipartyrental.be.

Contactgegevens DPO: FURBO Legal, divisie van FURBO Training & Consulting bvba - info@furbo.be - +32 3 470 28 28

NV LEVI stelt de klant zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat NV LEVI heeft gegeven aan het verzoek: 

 • Inwilliging van het verzoek
 • Onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan de klant kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek.
 • Weigering van het verzoek en de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of beroep in te stellen bij de rechtbank.
 • De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager.

De verzoeken worden in principe kosteloos door NV LEVI ingewilligd tenzij het verzoek van de klant kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege hun repetitieve karakter.  In dat geval mag NV LEVI een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren.

U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.